Duurzame energie uit eigen bodem.

HITA - IJslands voor warmte - is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van diepe geothermie. Met HITA willen we meer dan 1.000m diep boren om zo de natuurlijke warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor warmtenetten en
elektriciteitsproductie. Het businessmodel van HITA zorgt ervoor dat gemeenten en bedrijven gefaseerd kunnen instappen in een diepe geothermie project en dat steeds met een beperkt risico.

scroll verder

HITA doet dit niet alleen. We zijn continu op zoek naar strategische partners voor een waardevolle samenwerking. Als spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft HITA alvast nauwe banden met een sterke partner in het onderzoeksveld. Voor de realisatie van een diep geothermieproject richt HITA een lokaal consortium op, ook wel SPV (Special Purpose Vehicle) genoemd.

Hierin kunnen, naast HITA, ook andere investeerders participeren. Zodra de boringen zijn uitgevoerd en de geothermiecentrale op het einde van de testfase zit, vindt een overdracht plaats naar partijen die de rol van producent wensen op te nemen. HITA zorgt ervoor dat deze overdracht vlekkeloos verloopt en stelt vervolgens haar expertise ter beschikking voor alle betrokken partijen.

ProjectUpdates.

datum ikoon07/07/2020

Project: Project Turnhout

Resultaten seismische campagne gekend

De seismische campagne in de regio Heizijde waarbij twee trilwagens een traject aflegden van bijna twintig kilometer werd afgerond in het midden van mei. Nadien werden alle 2100 meettoestellen, die verspreid stonden over een gebied van maar liefst vijftien vierkante... Lees meer

Foto nieuwbericht

datum ikoon11/05/2020

Project: Project Turnhout

(Her)start seismische campagne op 6 mei

De werkzaamheden in het kader van het seismisch onderzoek naar de diepe ondergrond in de regio Heizijde lagen sinds 17 maart uit voorzorg stil. In tussentijd werden met de aannemer voor uitvoering van de campagne GTG de nodige voorzorgsmaatregelen afgesproken... Lees meer

HITA herstart seismische campagne opt

datum ikoon20/02/2020

Project: Project Turnhout

Aanstelling aannemer voor uitvoering seismische campagne

HITA heeft vandaag het contract gesloten met GTG (Gallego Technic Geophysics) uit Frankrijk voor de uitvoering van de seismische campagne in Turnhout. GTG zal samen met partner RTS (RealTimeSeismic), eveneens uit Frankrijk, zorgen voor de praktische uitvoering. Concreet is vastgelegd... Lees meer

foto trilwagen birdwagen 4

Nieuws.

13/08/2019

Diepe geothermie kan Vlaanderen helpen zijn klimaatdoelstellingen te behalen

Vlaanderen is voor het invullen van zijn energiebehoefte sterk afhankelijk van het buitenland. In 2017 verbruikte Vlaanderen 1.570 PJ aan primaire energie waarvan 71,4% afkomstig van gassen en petroleumproducten. Deze laatsten zorgen veruit voor de grootste uitstoot aan broeikasgassen.

12/06/2019

HITA nv brengt diepe geothermie in een stroomversnelling.

De roep naar ‘groene’ energie is groot. Zowel de bedrijfswereld als de burger zijn vastberaden om Vlaanderen te wijzen op haar verantwoordelijkheid én om te investeren in duurzame energie. De markt is er alvast klaar voor.

wie zijn wij?

geert de meyer

Geert De Meyer is sinds 2013 Manager Geothermal Development Team bij VITO en werkt in deze hoedanigheid al enkele jaren aan de introductie van ‘Diepe geothermie in Vlaanderen’. Naast het spreekwoordelijke ‘gezicht’ van diepe geothermie, heeft Geert de nodige kennis en ervaring verworven om complexe projecten tot een goed einde te brengen. Nu is het tijd voor een andere uitdaging. Binnen HITA nv is Geert als CEO verantwoordelijk voor de algemene leiding. Hij zal er zijn ondernemerstalent verder kunnen botvieren. Zijn motto luidt “De juiste dingen goed doen”.

Lees meer
stijn bos

Stijn Bos fungeert als COO van HITA nv. Hij neemt de coördinatie van projecten op zich te beginnen met de geologische exploratie tot en met het opvolgen van operationele geothermiecentrales. Stijn streeft hierbij naar optimale samenwerkingen waarbij open en transparante communicatie de rode draad vormen. Na vier jaar ervaring opdoen in de olie-en gassector, heeft Stijn vanaf juli 2013 zijn focus verlegd naar de geothermiesector en was hij achtereenvolgens betrokken bij studies uitgevoerd voor het diepe geothermieproject bij Janssen Pharmaceutica in Beerse en booractiviteiten in Nederland (CLG/CWG projecten te Venlo). Sinds 2015 is Stijn ook projectgeoloog voor het geothermieproject op de Balmatt-site in Mol.

Lees meer
lisa tips

Lisa Tips studeerde in 2015 af als industrieel ingenieur energie aan de KU Leuven na een succesvolle stage bij BP Chembel. Na een tijdje werkzaam te zijn geweest in de petrochemische sector verkoos ze in de duurzame energiesector te stappen, meer specifiek in het diepe geothermieproject te Mol. Binnen HITA nv zal Lisa de rol opnemen als junior projectingenieur waarbij ze zorgt voor het in kaart brengen van de bovengrondse warmtevraag bij bedrijven en scholen. Hierbij onderzoekt ze vervolgens de mogelijkheden tot warmtenetten en inkoppelingen en stelt ze hiervoor de nodige business cases op.

Lees meer

ik ben een
investeerder

Het businessmodel van HITA is gebaseerd op het ‘de-risken’ van diepe geothermieprojecten. Zodra de voorstudie is afgerond en de nodige zekerheden zijn ingebouwd, hebben we investeringen nodig voor het boren van de putten en het bouwen van de geothermiecentrale. Na het finaliseren van het bouwproject kan de centrale starten aan een proefperiode. Bij een positieve evaluatie van die proefperiode gaan we van start met de laatste stap, de exploitatiefase. Dit is het moment waarbij bestaande investeerders kunnen uitstappen en/of nieuwe kunnen instappen.

ik ben een
gemeente

Het verduurzamen van je stad of gemeente start met het opstellen van een gedragen langetermijnvisie. Energievoorziening is hierbij een belangrijk luik. HITA wenst hierin jouw partner te zijn. HITA ontwikkelt diepe geothermieprojecten van A tot Z en ontzorgt hiermee je stad of gemeente. Er is geen nood aan dure onderzoeken of screenings, want van een gemeente verwachten we enkel dat ze faciliterend optreedt en tijdig de nodige beslissingen neemt. Want als je het aan HITA vraagt, dan zijn de lokale besturen de motor van verduurzamingsprojecten.

ik ben een
bedrijf

Diepe geothermie is een energietechnologie met vele voordelen. Naast de algemene kenmerken “duurzaam, betaalbaar en beschikbaar”, kan je met diepe geothermie immers effectief verwarmen, koelen en elektriciteit maken. De eerste screening tijdens een samenwerking zal daarom analyseren in welke verhouding je bedrijf deze energievormen nodig heeft. Daarnaast is het voor eventuele verwarming ook belangrijk om te weten welke temperatuur er nodig is voor interne bedrijfsprocessen.

Wij zoeken continu naar strategische partners om samen onze ontwikkelingsactiviteiten te kunnen verwezenlijken. De sector van de diepe geothermie is breed: het start bij studiewerk om vervolgens een gefundeerd businessplan uit te rollen, dat dan in een latere fase leidt tot de bouw van een diepe geothermiecentrale.

ONZE INVESTEERDERS
WAAROM GELOVEN ZIJ ERIN?

vic swerts

Vic Swerts
“Al van in het prille begin ben ik geïnteresseerd in het potentieel van diepe geothermie. Kilometers diep boren in de Kempense bodem om dan warm water op te pompen om mee te verwarmen en elektriciteit te maken, spreekt tot de verbeelding. Toen ik enkele maanden geleden aangesproken werd over dit initiatief heb ik als investeerder niet lang moeten nadenken. Want energie zal er altijd nodig zijn. Dat deze energie dan ook nog duurzaam is, is een extra troef!”

paul lauwers

Paul Lauwers
“Na een uiteenzetting in Overpelt aan een groep van ondernemers was ik onmiddellijk ‘verkocht’. Wij zijn als PROFEL grote energieverbruikers en zijn bezorgd over het klimaat, en over de leveringszekerheid en de kostprijs van energie. Als we via diepe geothermie meer zekerheden kunnen inbouwen, dan moeten we die keuze zeker maken.”

jan tormans

Jan Tormans
“Ik ben een techneut. Toen ik vernam dat ze in Mol enkele duizenden meters diep gingen boren om er warm water op te pompen, was ik getriggerd. Ik ben het project dan beginnen te volgen en ben hier en daar mijn licht eens gaan opsteken. De vraag of ik mee wilde investeren in een ontwikkelingsmaatschappij rond diepe geothermie, was voor mij het perfecte verlengde van mijn interesse. Want nu zit ik er voor 100% in.”

wat is geothermie?

geothermie

Geothermie of aardwarmte is de energie die opgeslagen is in de ondergrond en die continu wordt afgegeven aan de oppervlakte. Zo is er in België een natuurlijke energie/warmteuitstroom van 0.06 Watt per m2. Deze warmteuitstroom leidt ook tot het feit dat de temperatuur toeneemt met de diepte. Deze toename is gemiddeld 30°C per kilometer. In sommige lagen kan deze gradiënt hoger liggen indien de uitstromende warmte wordt vastgehouden door het gesteente.

Een geothermiecentrale maakt gebruik van de warmte-uitstroom, maar ook van de warmte opgeslagen in het gesteente. Bij een juist evenwicht tussen energie die gewonnen wordt in de geothermiecentrale en de energie die van nature aangevuld wordt, kan gesproken worden van een duurzame energiewinning die bovendien 100% hernieuwbaar is. Bij een klassieke geothermiecentrale gebeurt de energiewinning door het oppompen van heet water uit een productieput en het terugpompen van afgekoeld water in een injectieput. Dit vormt samen een geothermisch doublet.