GEO@Turnhout

HITA wenst op grondgebied Turnhout drie tot vier geothermiecentrales te bouwen en daarmee een groot deel van de energievraag (warmte en koelte) in Turnhout te verduurzamen. HITA neemt dit initiatief zelf, maar voelt zich gesterkt door het bestuursakkoord van de stad Turnhout voor de periode 2019-2024 dat stelt dat in het centrum van de stad en in zones met voldoende woningdichtheid een warmtenet wordt uitgerold en dat de mogelijkheden van diepe geothermie volop benut moeten worden. Doordat HITA bovenstaand plan wenst uit te rollen, wordt de stad grotendeels ontzorgd.

topokaart heizijde projectwebsite

Regio Heizijde

In eerste instantie wordt gefocust op de regio Heizijde. Hier is met de ziekenhuissite AZ Sint-Jozef reeds een grote warmtevrager aanwezig alsook wordt er binnenkort een warmtenet geplaatst van aan de ziekenhuissite naar de nieuwe woonontwikkelingen in de Heizijdse velden. Dit vormt dan ook een perfecte basis om de woningen en het ziekenhuis in de toekomst van duurzame warmte en koelte te voorzien.

Seismische campagne

Eerste stap in de ontwikkeling van een geothermiecentrale is het beter in kaart brengen van de diepe ondergrond. Ook al werd er reeds in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontdekt dat er in Turnhout op meer dan twee kilometer diepte warm water aanwezig is van meer dan honderd graden Celsius, toch dient een nieuw te ontwikkelen zone verder in kaart te worden gebracht. Hiervoor zal HITA een zogenaamde seismische campagne uitvoeren. Deze campagne waarbij trilwagens over straten en weilanden rondrijden en om de twintig meter gedurende twintig seconden een trilling uitsturen in de ondergrond, zal dienen om een beter drie dimensionaal beeld van de ondergrond te krijgen.

Vergunningsfase

Na het verkennend onderzoek volgt de vergunningsfase. Deze zal enige tijd in beslag nemen en in deze fase zal de lokale bevolking ook verder geïnformeerd worden over de exacte plannen. Begin 2022 hopen we dan de boor in de grond te steken en effectief het warme water op een diepte rond twee kilometer onder het oppervlak op te pompen. Nog eens twee jaar later, in 2024, hopen we dat de eerste geothermiecentrale in Turnhout kan proefdraaien en de eerste warmte en koelte kan leveren aan burgers en overheden.

Veelgestelde vragen.

Is de exacte locatie voor de eerste geothermiecentrale al gekend?


Neen, op basis van het verkennend onderzoek met de trilwagens zal gekeken worden waar in de ondergrond best naartoe geboord wordt. Daarnaast zal ook bovengronds nog bepaald moeten worden op welke plaats best ingekoppeld kan worden op de nog aan te leggen warmtenetten. Vanaf de uiteindelijke locatie van de centrale zal er ook geboord worden en dan moet rekening gehouden worden met een bereik van anderhalve kilometer dat een boring in de ondergrond kan afwijken vanaf het startpunt.

Welke hinder valt te verwachten?

In de verkenningsfase, tijdens de uitvoering van de seismische campagne, zullen er twee relatief grote trilwagens (9 X 2,5m) rondrijden. Deze zullen hoofdzakelijk over weiland en kleinere boswegen rijden, maar ook over enkele wegen met meer verkeer zoals een gedeelte van Heizijde, de Veldekensweg, de Dennenstraat en de Steenweg op Merksplas. Hier kunnen ze tijdelijk voor wat verkeershinder zorgen aangezien passage wat moeilijker gaat zijn of enkel beurtelings. Bovendien zullen de motoren van de trilwagens ook voor een beperkte geluidshinder kunnen zorgen. De trillingen zelf, uitgezonden door de trilwagens, zullen in een omtrek van ongeveer 100 meter rond de wagens merkbaar zijn en zijn best te vergelijken met de passage van een wals door de straat of een ondergrondse metro.

Is er kans op schade?

Deze kans is zeer klein. Gedurende de seismische campagne worden er continu trillingsmetingen uitgevoerd bij de meest nabijgelegen woning. Op die manier wordt de energie van de trillingen, die uitgezonden wordt door de trilwagens, continu bijgestuurd en wordt er voor gezorgd dat de trillingen onder de door de bouwsector vastgelegde normen blijven. De impact van de seismische campagne zal dus nooit meer zijn dan enige bouwwerkzaamheden in de buurt van een woning, zij het woning-of appartementsbouw dan wel wegenbouw. Ook met de locatie van ondergrondse leidingen wordt rekening gehouden en ook hier worden de trillingen gemonitord. Zijn er na de passage van de trilwagens toch duidelijke sporen, onder meer in weiland of op boswegen, zichtbaar, dan zal contact opgenomen worden met de grondeigenaars om te bekijken in hoeverre deze sporen hersteld kunnen worden.

Wat is de kans dat er effectief geboord gaat worden in Turnhout?

Een percentage hier op plakken is zeer moeilijk. HITA heeft een ontwikkeling in Turnhout specifiek gekozen omdat de randvoorwaarden hier op z’n minst gezegd goed zijn. Zo is er wat betreft ondergronds potentieel niet alleen de boring in Turnhout zelf, maar zijn er ook de boringen in Loenhout, Merksplas en recentelijk in Beerse, telkens naar de dezelfde kalksteenlaag, die positieve testresultaten vertoonden. Een belangrijk onderdeel in de uitrol van geothermiecentrales is bijkomend of er genoeg warmtevragers gebundeld kunnen worden om de centrale rendabel te maken. Op dat vlak is HITA nog volop bezig om dit net sluitend te maken.

Zijn er ook nadelen aan diepe geothermie?

Ja maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Zo zijn er in sommige geothermieprojecten de gekende moeilijkheden met van nature voorkomend radioactief materiaal in het opgepompte water alsook het risico op het veroorzaken van voelbare aardbevingen. Beide zijn echter perfect onder controle te houden, enerzijds door te voorkomen dat het natuurlijk voorkomend radioactief materiaal in het milieu terecht komt, anderzijds door de bevolking goed te informeren wat aardbevingen in de diepe ondergrond juist inhouden en wat het verschil is tussen micro-bevingen, voelbare bevingen en bevingen die schade kunnen veroorzaken. Van de laatste soort zijn er over heel de wereld slechts drie projecten gekend waarbij de aardbevingen gelinkt kunnen worden aan de geothermie-activiteiten. In Europa alleen zijn meer dan 200 geothermiecentrales operationeel, waarvan meer dan 60 in Frankrijk en 25 in Duitsland. Allen leveren ze lokale, weersonafhankelijke, uitstootvrije warmte.

Meer weten?

Contacteer ons

ProjectUpdates.

datum ikoon07/07/2020

Resultaten seismische campagne gekend

De seismische campagne in de regio Heizijde waarbij twee trilwagens een traject aflegden van bijna twintig kilometer werd afgerond in het midden van mei. Nadien werden alle 2100 meettoestellen, die verspreid stonden over een gebied van maar liefst vijftien vierkante kilometer, uitgelezen. De gegevensverwerking leverde een zeer gedetailleerd driedimensionaal beeld van de Turnhoutse ondergrond tot op drie kilometer diepte op. Niet alleen de topografie van het beoogde kalksteenreservoir is nu over een oppervlakte van zes vierkante kilometer gekend, ook de exacte oriëntatie en helling van breukstructuren werd achterhaald. Daarbovenop kunnen ook rivieren en hun stromingsrichtingen herkend worden uit de recentere geschiedenis.

 

Momenteel worden de gegevens verder geanalyseerd en verwerkt om de meest geschikte locatie vast te leggen van waaruit naar de poreuze kalkstenen op een diepte tussen 2000 en 2500 meter geboord kan worden om warm water met een verwachte temperatuur tussen 90 en 100 graden Celsius naar boven te pompen.  Bij deze locatiebepaling wordt ook rekening gehouden met de trajecten voor warmtenetten die de opgepompte warmte tot bij de uiteindelijke klanten zullen brengen.

Foto nieuwbericht

datum ikoon11/05/2020

(Her)start seismische campagne op 6 mei

De werkzaamheden in het kader van het seismisch onderzoek naar de diepe ondergrond in de regio Heizijde lagen sinds 17 maart uit voorzorg stil. In tussentijd werden met de aannemer voor uitvoering van de campagne GTG de nodige voorzorgsmaatregelen afgesproken en zo konden op 6 mei de werkzaamheden hervat worden. In totaal worden bijna 2100 geofonen geplaatst verspreid over een oppervlakte van 20 km². Nadien zullen op 950 posities de trilwagens halt houden om gedurende 20 seconden trillingen uit te sturen in de ondergrond. Als alles goed gaat, is het werk  helemaal afgerond op 20 mei. De resultaten van de meetcampagne worden eind juni verwacht.

HITA herstart seismische campagne opt

datum ikoon20/02/2020

Aanstelling aannemer voor uitvoering seismische campagne

HITA heeft vandaag het contract gesloten met GTG (Gallego Technic Geophysics) uit Frankrijk voor de uitvoering van de seismische campagne in Turnhout. GTG zal samen met partner RTS (RealTimeSeismic), eveneens uit Frankrijk, zorgen voor de praktische uitvoering. Concreet is vastgelegd dat (onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden) GTG het nodige materieel zal mobiliseren in de week van 15 maart. Vanaf 18 maart zullen met de nodige GPS-toestellen de exacte posities bepaald en ingemeten worden waar geofonen zullen geplaatst worden en waar de trilwagens zullen rijden. Op 24, 25 en 26 maart zullen dan effectief de trilwagens rondrijden over een afstand van in totaal net geen 20 kilometer. Vanaf 27 maart zullen de opruimwerkzaamheden starten en zullen alle geofonen verwijderd worden.

HITA is momenteel nog volop in gesprek met de verschillende grondeigenaars en eventuele pachters om de finale locatie van de geofonen en trilwagens te kunnen bepalen. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden.

Voor vragen en opmerkingen:
info@hita.be of 014/ 57 00 21

foto trilwagen birdwagen 4